ಕುರುಬರಶ್ರೇಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ.ಮಾದರಿಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ.

ಕುರುಬರಶ್ರೇಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ.ಮಾದರಿಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ.

ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2009


ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭ :
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದುಇದರ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: