ಕುರುಬರಶ್ರೇಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ.ಮಾದರಿಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ.

ಕುರುಬರಶ್ರೇಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ.ಮಾದರಿಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ.

ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2009

ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ:
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರವನ್ನು ಸಾದ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸೇವಾವದಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಮೈಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು)
ಕ್ರಸಂ . ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು... ಅವಧಿ
೧. ರುದ್ರಯ್ಯ .ಅರ್. 1971
೨. ರಾಮಯ್ಯ.ಎಂ. 1971
೩. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ. ಸಿ. 1971
೪. ಲೆಂಕಪ್ಪ.ಹೆಚ್. 1971
೫. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ.ಸಿ.ಟಿ. 1971
೬. ಕಲ್ಲಯ್ಯ .ಹೆಚ್. 1971.
೭. ವಿಜಯಾಂಭ. ಕೆ. 1971
೮. ರಾಮಯ್ಯ 1971
೯. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಮೂರ್ತಿ. 1971
೧೦ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಎನ್ .(ನಿಯೋಜನೆ) 1971
೧೧. ರುದ್ರಮ್ಮ.ವಿ. 1971
೧೨. ಶಾಂತಮ್ಮ.ಟಿ.ಹೆಚ್. 1971
೧೩. ಪುಟ್ಟಮ್ಮ.ಎನ್.ಪಿ. 1971
೧೪. ನಾಗರಾಜ .ಬಿ. (ನಿಯೋಜನೆ) 1971.
೧೫. ಕುಸುಮ.ಹೆಚ್. 1971.
೧೬. ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ.ಬಿ. 1971.
೧೭. ನಜೀಮುನ್ನೀಸಾ.(ನಿಯೋಜನೆ) 1972.
೧೮. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ.ಜಿ. 1972.
೧೯. ಬಸವಯ್ಯ.ಸಿ. 1972.
೨೦. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ. 1972.
೨೧. ಸಿದ್ದಮ್ಮ.ಎಂ. 1972.
೨೨. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರರಾವ್.ಎನ್. 1972.
೨೩. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ.ಜಿ (ಮರು ವರ್ಗಾವಣೆ) 1973.
೨೪. ಗಂಗಮ್ಮ.ಬಿ.ಅರ್. 1973.
೨೫. ರೇಣುಕಾಂಭ. 1973
೨೬. ಪುಟ್ಟರಾಮು. ಎಸ್.ಪಿ. 1973.
೨೭. ಕಮಲಮ್ಮ.ಎಸ್. 1973.
೨೮. ಗಂಗಾಧರ್.ಶೆಟ್ಟಿ. 1973.
೨೯. ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ. (ನಿಯೋಜನೆ) 1973.
೩೦. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ. 1973.
೩೧. ಕಪ್ಪಣ್ಣ. ಎಂ.ಜಿ. 1973.
೩೨. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ. (ನಿಯೋಜನೆ) 1973.
೩೩. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ. ಎಂ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು. 1975.
೩೪. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ. 1975.
೩೫. ಅಮೀರ್ ಸಾಬ್ 1975.
೩೬. ಭದ್ರಯ್ಯ. ಪಿ . 1976.
೩೭. ಇಂದಿರಾ.ಜಿ.ಎನ್. 1977.
೩೮. ಲಿಂಗಯ್ಯ.ಬಿ. 1977.
೩೯. ಹೊಸೂರಯ್ಯ. 1978.
೪೦. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. 1978.
೪೧. ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ್ ವಿ.ಎಸ್. 1990.
೪೨. ಶಂಕರಪ್ಪ.ಎಸ್. 1990.
೪೩. ಜಯಮ್ಮ.ಸಿ 1990.
೪೪. ನಾಗರಾಜು .ಸಿ.ಡಿ. 1990.
೪೫. ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ.ಕೆ. 1990.
೪೬. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ.ಎನ್.ಬಿ. 1990.
೪೭. ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ. ಕೆ.ಪಿ. 1990.
೪೮. ದೊಡ್ಡಯ್ಯ.ಬಿ. 1990.

೪೯. ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ. ಪಿ. 1990.

೫೦. ಗಂಗಮ್ಮ ಎಸ್.ಬಿ. 1990.

೫೧. ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಶಾಲ. 1990.

೫೨. ರಾಮಕ್ಕ.ಡಿ. 1990.

೫೩.ಜಯಮ್ಮ.ಎಸ್.ಬಿ. 1990.

೫೪. ಶಾಂತಮ್ಮ .ಸಿ.ಎಸ್. 1990.

೫೫. ದಾಸಪ್ಪ.ಕೆ. 1990.

೫೬. ರತ್ನಮ್ಮ.ಸಿ.ಎಸ್. 1990.

೫೭. ಜಯಮ್ಮ .ಎಲ್. 1992.

೫೮. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ .ಅರ್. 1992.

೫೯. ಶಶಿಕಲಾ .ಜಿ. 1992.

೬೦. ರಂಗಮ್ಮ.ಕೆ.ಎನ್. 1992.

೬೧. ದ್ರಾಕ್ಪಾಯಿಣಮ್ಮ. ಕೆ.ಎಂ. 1992.

೬೨. ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ. 1993.

೬೩. ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ.ಎಸ್. 1993.

೬೪. ಗೋಪಿ.ವೈ.ಆರ್. 1994.

೬೫. ವೆಂಕಟಮ್ಮ. 1995.

೬೬. ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಸಿ.ಎಸ್. 1995.

೬೭. ಕರಿಯಮ್ಮ. 1995.

೬೮. ಅಂದಾನಪ್ಪ. ಕೆ. 1995.

೬೯. ಈಶ್ವರಯ್ಯ.ಎನ್. 1998.

೭೦. ಲೀಲಾವತಿ. 1998.

೭೧. ಸುಧಾಮಣಿ. ಸಿ.ಬಿ. 1998.

೭೨. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ.ಎಂ. 1998.

೭೩. ಉಮಾ.ಸಿ.ಎಸ್. 2000.

೭೪. ರಾಧ .ಸಿ.ಎಸ್. 2000.

೭೫. ಲತಾ.ಅರ್. 2000.

೭೬. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ. ಆರ್. 2000.

೭೭. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ. 2000.

೭೮. ವಾಣಿ.ಕೆ.ಎಸ್. 2000.

೭೯. ಯೋಗಪ್ಪ ಮಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು . 2001.

೮೦. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸಿ.ಪಿ. 2002.

೮೧. ಶಾಂತಮ್ಮ. 2003.

೮೨. ಶಿವಮ್ಮ.ಎಸ್. (ನಿಯೋಜನೆ) 2003.

೮೩. ಸುಮ.ಎಂ.ಎಸ್. 2004.

೮೪. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಮ್ಮ. ಕೆ.ಎಂ 2004.

೮೫. ಹೇಮಾವತಿ.ಬಿ. (ನಿಯೋಜನೆ) 2005.

೮೬. ರಾಧಮ್ಮ. 2005.

೮೬. ರಂಗಯ್ಯ.ಜಿ. ಮು ಶಿ. 2006.

೮೭. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ. ಮು ಶಿ 2008.

೮೮. ಕುಸುಮ. ಜಿ.ಎಂ. 2009.

೮೯. ಸಾಕಮ್ಮ. 2009.

೯೦. ಶಿವಕುಮಾರ್.ಕೆ. 2009.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ